Budowa dróg czy promocja kolei?


Budowa dróg czy promocja kolei?: artykuł nr 614

2005-04-28 13:07:40 Ochrona środowiska

- Przeznaczanie tak dużych wydatków funduszy europejskich na budowę infrastruktury drogowej może zagrozić spełnieniu przez Polskę europejskich standardów ochrony środowiska w okresie przejściowym, zapisanym w Traktacie Europejskim - alarmują przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych, które dokonały oceny propozycji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013. NGO’s apelują do rządu o rozwagę i proszą o zmiany.

Andrzej Gula z Instytutu Ekonomiki Środowiska stwierdził: - Porównując NPR na lata 2004-2006 z planem na kolejne lata widzimy instrumenty oraz polityki zmierzające do likwidacji luk i dysproporcji między Polską a UE. Jednak w NIK wciąż występuje kilka obszarów, które wymagają udoskonaleń lub zmian. Takim obszarem jest niewątpliwie zbyt duży nacisk położony na budowę dróg, który w znacznym stopniu przyćmiewa przyjazne środowisku działania zmierzające do tworzenia zrównoważonego rozwoju sieci transportu, jak np. promocja kolei.

Magda Stoczkiewicz, reprezentująca CEE Bankwatch Network oraz Friends of the Earth (z Brukseli), dodała: - Komisja Europejska musi zwrócić się do Polski z wyraźną prośbą zmian w proponowanym NPR, który w znacznym stopniu wykorzystuje środki europejskie. Fundusze, na jakie składają się podatnicy w Europie nie mogą być wydatkowane w sprzeczności z ogólnie europejskimi priorytetami. Te priorytety to np. rozdzielenie rozwoju ekonomicznego od rozwoju transportu oraz zwrotu z transportu drogowego na kolejowy, tak by spełnić zobowiązania wynikające z protokółu z Kioto.

Źródło: Zielona brama/IUCN

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska