Ludzie wciąż szkodzą lasom


Ludzie wciąż szkodzą lasom: artykuł nr 6191

2009-03-26 11:39:38 Leśnictwo

W 2008 roku zarejestrowano 1228 przypadków bezprawnego korzystania z lasu. Najczęściej popełnianym wykroczeniem były wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi w miejsca niedozwolone, wywóz odpadów i nieczystości do lasu, uszkadzanie drzew i upraw. Nałożono 480 grzywien w drodze mandatów karnych, na kwotę 32 tys. zł. Straż Leśna udzieliła pouczenia 732 osobom, które popełniły drobne wykroczenia przeciwko prawu leśnemu.

Ludzie wciąż szkodzą lasom

Podstawą do takiego twierdzenia są wyniki analizy zwalczania szkodnictwa leśnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie za rok 2008. Najobszerniejszą pozycję w analizie stanowią kradzieże drewna, których w ciągu ubiegłego roku ujawniono 513 przypadków. Ogółem w lasach Podkarpacia skradziono w ubiegłym roku 1185 m3 drewna. Łączna jego wartość przekroczyła 191 tys. zł. Wszczęto 409 postępowań przeciwko sprawcom kradzieży.

W 2008 roku ujawniono 17 przypadków kłusownictwa. Przy użyciu broni palnej i wnyków skłusowano: 12 jeleni, 3 sarny, 4 dziki i 1 lisa. Wartość nielegalnie pozyskanej zwierzyny wyniosła 90, 7 tys. zł.  Funkcjonariusze Służby Leśnej zlikwidowali 517 sztuk wnyków z drutu i linek stalowych, 153 sidła na zwierzynę drobną, 1 potrzask i 1 klatkę do odłowy ptaków drapieżnych.

W roku ubiegłym zarejestrowano 54 przypadki kradzieży i zniszczenia mienia. Przedmiotem kradzieży były sadzonki z upraw i szkółek, siatka ogrodzeniowa, materiały budowlane, tablice informacyjne, urządzenia zagospodarowania turystycznego, pułapki na owady i rogatki leśne. Zniszczenia dotyczyły natomiast urządzeń turystycznych i łowieckich, sadzonek na uprawach, budynków.
Wartość ujawnionych strat wyniosła 18 tys. zł. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami leśnymi były: nieprzestrzeganie przepisów ppoż. na terenach leśnych, uszkadzanie drzew i krzewów, wjazd do lasu pojazdami silnikowymi w miejsca niedozwolone i zaśmiecanie terenów leśnych.

- Zauważalnie poprawia się kultura korzystania z lasu. – stwierdza Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Spada masa skradzionego drewna, zmniejszyła się też liczba nałożonych mandatów karnych. Wciąż jednak mamy do czynienia z drastycznymi przypadkami kłusownictwa i ten proceder będziemy zwalczać z całą stanowczością.

Funkcjonariusze Straży Leśnej wspólnie z pracownikami terenowymi nadleśnictw prowadzili zorganizowane akcje polegające na kontroli drewna i dokumentów wystawionych na drewno wywożone z Lasów Państwowych, sprawdzali utrzymanie ładu i porządku w miejscach masowego wypoczynku na terenach Lasów Państwowych, a także prowadzili działania prewencyjne w zakresie zwalczania kłusownictwa, w tym szczególnie wnykarstwa. Straż Leśna w zakresie swojego działania współpracuje m. in. z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Parków Narodowych, Strażą Graniczną. W roku 2008 służby leśne brały udział w 2 akcjach o zasięgu wojewódzkim pod kryptonimem: „Przyroda” i „Prządki”. Organizowane są też akcje o charakterze lokalnym.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa