Warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008


Warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008: artykuł nr 5330

2008-01-15 17:34:10 Zoologia

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków określił corocznie w drodze rozporządzenia sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008 roku.

Ogólna kwota połowowa dla Morza Bałtyckiego na rok 2008 została ustalona rozporządzeniem Rady (WE) nr 1404/2007 r. z dnia 26 listopada 2007 r. ustalającym wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r. (Dz. Urz. UE L 312 z 30.11.2007, str. 1). Zgodnie z tym rozporządzeniem Polsce przyznano na rok 2008 następujące kwoty połowowe:
1) śledzia:
a) w podobszarze 22-24 - 5 797 ton,
b) w podobszarze 25-32 - 38 027 ton;
2) dorsza :
a) w podobszarze 22-24 - 2 245 ton,
b) w podobszarze 25-32 - 10 255 ton;
3) gładzicy - w strefie IIIbcd (wody WE) - 480 ton;
4) łososia - w strefie IIIbcd (wody WE) - 22 907sztuk;
5) szprota w strefie IIIbcd (wody WE) - 133 435 ton.

Należy zauważyć, że wydanie powyższego rozporządzenia w dużej mierze było uzależnione od wyniku rozmów jakie prowadził Rząd z Komisją Europejską dotyczące spłaty przełowionej kwoty połowowej dorsza powiększonej o 40% kary tj. około 14.000 ton dorsza za nieprzestrzeganie przepisów zgodnie z art. 5 Rozporządzenia nr 847/96.
W wyniku tych negocjacji, jak również czytelnego zobowiązania się Rządu polskiego do przestrzegania zasad Wspólnej Polityki Rybackiej uzyskano kwotę 8.000 ton dorsza do zwrotu w okresie 4 lat, począwszy od roku 2008. Zwrot przełowionej kwoty nastąpi w następujący sposób rok 2008 - 10% kwoty tj. 800 ton i w latach następnych po 30% tj. 2.400 ton.

Po długotrwałych negocjacjach z Komisją Europejską, zakończonych sukcesem w dniu 3 stycznia 2008 r. w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni odbyło się spotkanie z organizacjami społeczno - zawodowymi, mające na celu zaprezentowanie projektu rozporządzenia zaproponowanego przez administrację rybacką oraz wysłuchanie propozycji przedstawicieli poszczególnych organizacji rybaków.

W trakcie spotkania zostały ustalone warunki i sposób podziału ogólnej kwoty połowowej w 2008 roku, zaakceptowane przez większość organizacji społeczno - zawodowych rybaków.
W dniu 11 stycznia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał przedmiotowe rozporządzenie, które zostało opublikowane w dniu 14 stycznia br.(Dz. U. Nr 5, poz. 30).

W wyniku opublikowanego rozporządzenia wydano wszystkie specjalne zezwolenia połowowe na rok 2008, które od dnia 15 stycznia są do odbioru w Okręgowych Inspektoratach Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.
W związku z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE z 22.9.2007 L 248), stanowiącego, że wszystkie statki wspólnotowe o całkowitej długości równej lub większej niż osiem metrów przewożące na pokładzie lub stosujące jakiekolwiek narzędzia do połowów dorsza w Morzu Bałtyckim zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 muszą posiadać specjalne zezwolenie na połów dorsza w Morzu Bałtyckim, zrezygnowano z wydawania specjalnych zezwoleń połowowych dla statków o długości całkowitej mniejszej niż 8 metrów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii