Stanowisko PFB w sprawie Ramowego Stanowiska Rządu RP dot. GMO


Stanowisko PFB w sprawie Ramowego Stanowiska Rządu RP dot. GMO: artykuł nr 6014

2008-12-05 20:46:50 Biotechnologia

Członkowie Polskiej Federacji Biotechnologii bardzo uważnie obserwują i z dużą troską śledzą dyskusje dotyczące rozwoju biotechnologii, a zwłaszcza produkcji opartej na wykorzystaniu genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), przebiegające w ramach Polskiego Rządu, Komisji Europejskiej, jak i szerokich kręgów polskiego społeczeństwa. Swe stanowisko przedstawialiśmy już wielokrotnie wcześniej.

W związku z ogłoszeniem dokumentu: RAMOWE STANOWISKO RZĄDU RP DOTYCZĄCE ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO) (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2008 roku) pragniemy z całym naciskiem podkreślić, że harmonijny rozwój biotechnologii leży w żywotnym interesie naszego kraju. Produkcja transgenicznych roślin nie jest związana z zagrożeniem dla środowiska czy też zdrowia. W naszej ocenie agrobiotechnologia stwarza podstawę surowcową dla rozwoju biotechnologii przemysłowej i medycznej. Ograniczanie utrudnieniami administracyjnymi rozwoju gospodarki rolnej i wsi polskiej spowoduje w perspektywie dalszy wzrost importu (np. pasz czy też surowców dla przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym produkcji biopaliw i bioplastików). W naszym najbardziej żywotnym interesie leży zrównoważony, „zielony” rozwój polskiej biotechnologii, zgodny z zasadami biogospodarki opartej na wiedzy (ang. knowledge based bio-economy, KBBE).

prof. Tomasz Twardowski
prezes Polskiej Federacji Biotechnologii

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii