Domy rysia i kozicy będą chronione dyrektywami UE


Domy rysia i kozicy będą chronione dyrektywami UE: artykuł nr 981

2005-07-15 19:02:39 Ekologia

Skoro ryś i kozica, zwierzęta wymienione w tzw. dyrektywie siedliskowej UE, występują na terenie Polski to oznacza, że miejsca ich zamieszkania powinny być obszarami chronionymi w ramach sieci Natura 2000. Prace nad ustaleniem kształtu sieci w Polsce wciąż trwają - informują przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. Prace nad wyznaczeniem obszarów Natura 2000 są prowadzone od 2001 r. Jak dotąd ustalono, że na terenie Polski znajduje się 76 typów siedlisk przyrodniczych, o których mówi dyrektywa siedliskowa oraz 46 gatunków roślin i 88 gatunków zwierząt w niej wymienionych.

Ponadto żyje u nas 267 gatunków ptaków uwzględnionych w dyrektywie ptasiej.

"Istnienie sieci Natura 2000 regulują dwie dyrektywy UE: tzw. dyrektywa ptasia (Dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków z 1979 r.) oraz dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory z 1992 r.)" - wyjaśnia dr Anna Liro z Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. W dyrektywach tych wymienione są gatunki roślin i zwierząt a także typy siedlisk, które powinny być chronione na terenie UE.

GATUNKI O PRIORYTETOWYM ZNACZENIU

Dla UE szczególnie cenne, określone w dyrektywach jako "gatunki o znaczeniu priorytetowym", są np. ryś i kozica, a także chrząszcz nadobnica alpejska lub kwiat - sasanka słowacka. Dyrektywa wymienia też najcenniejsze siedliska. Są to m.in. śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary oraz jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach gór.

Polskie ptaki ważne dla przyrody europejskiej to np. kukułka, łyska, dudek lub słowik szary.

Na podstawie europejskiego prawa w ramach sieci Natura 2000 mogą być tworzone dwa rodzaje obszarów: OSO - obszar specjalnej ochrony ptaków i SOO - specjalny obszar ochrony siedlisk.

Polska przygotowała listę proponowanych terenów, które mogłyby zostać włączone do sieci. Przewiduje ona utworzenie 72 OSO i 184 SOO. Organizacje pozarządowe (Klub Przyrodników, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" i WWF Polska) zgłosiły jeszcze 265 obszarów, które ich zdaniem powinny otrzymać status Natura 2000.

UNIJNA SIEĆ NATURA 2000

Sieć Natura 2000 obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kraje członkowskie UE. W obrębie terytorium unii wydzielono osiem stref biogeograficznych. Kraje, leżące w obrębie każdej strefy, wysyłają swoich przedstawicieli na seminaria, na który omawiane są szczegóły tworzenia i ochrony sieci Natura 2000 w danej strefie.

Na terenie Polski występują dwie europejskie strefy biogeograficzne: alpejska, do której należy polska część Karpat i kontynentalna, obejmująca pozostałą część kraju.

30 maja br. odbyło się pierwsze seminarium dla regionu alpejskiego. Polska brała w nim udział. W lutym 2006 planowane jest seminarium dla strefy kontynentalnej.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii