Krakowscy Zieloni 2004 przeciwni projektowi zagospodarowania Zakrzówka


Krakowscy Zieloni 2004 przeciwni projektowi zagospodarowania Zakrzówka: artykuł nr 5526

2008-03-14 00:37:16 Ekologia

Małopolskie koło Partii Zielonych 2004 wyraża swój sprzeciw wobec koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Zakrzówka przedstawionego przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Jak wielu istotnych walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych pozbawi Kraków projekt miejscowego planu zagospodarowania Zakrzówka można było się przekonać podczas Dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie, przeprowadzonej w dniu 10 marca, w Urzędzie Miasta Krakowa. Brak argumentów i uzasadnienia proponowanych rozwiązań oraz brak odpowiedzi na podstawowe pytania obecnych na Dyskusji mieszkańców i specjalistów ze strony przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego i jego Dyrektorki Pani Magdaleny Jaśkiewicz skłania nas do apelu o udzielenie p. Magdalenie Jaśkiewicz wotum nieufności ze strony Prezydenta Miasta Krakowa w postaci odwołania.

Będąca w posiadaniu Biura „Prognoza oddziaływania na środowisko” wskazująca na „wysokie wartości przyrodnicze” tego terenu została – naszym zdaniem – zupełnie zlekceważona przy tworzeniu planu. Jesteśmy przekonani, że założenia planu, podyktowane potrzebami inwestora planującego wybudowanie dużego osiedla i zabudowy usługowej w tak cennym przyrodniczo terenie, będącym jednym z niewielu terenów wypoczynkowych w pobliżu centrum miasta są sprzeczne z potrzebami mieszkańców Krakowa i nietrafne pod względem promocji tego miejsca. Skutkiem wprowadzenia planu będzie utracenie oryginalności Parku Skały Twardowskiego - miejsca o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych; zwiększenie natężenia ruchu w rejonie i tak nadmiernie uczęszczanych już ulic św. Jacka, Słomianej, Kobierzyńskiej i Kapelanka; powstanie osiedla mieszkaniowego bez racjonalnego rozwiązania komunikacyjnego; nieodwracalna degradacja krajobrazu miejskiego.

Naszym zdaniem reakcją Miasta na plany inwestora – w trosce o przyjazny mieszkańcom ład przestrzenny, zachowanie jednego z niewielu „zielonych płuc” miasta i jego zrównoważony rozwój – winien być wykup prywatnych działek w dotychczasowym zielonym obszarze. Pozyskiwanie dofinansowania unijnego powinno się odbywać w Krakowie nie tylko na cele inwestycji drogowych! Postulujemy również stworzenie planu ochrony obszaru Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego zajmującego 60% powierzchni projektu planu zagospodarowania. Oczywiste jest dla nas, iż niezbędne są dla Krakowa plany zagospodarowania. Nie możemy jednak godzić się na krótkowzroczną politykę Miasta podyktowaną doraźnym zyskiem zainteresowanego inwestora.

Brak troski o zachowanie naturalnych obszarów zielonych jako dobra wspólnego dla mieszkańców ze strony Biura Planowania Przestrzennego i Rady Miasta jest zaprzeczeniem zasad zrównoważonego rozwoju i będzie powodem do wielkiego wstydu dla władz miasta, które nie broni harmonii ekologiczno-kulturowej tego miejsca i jawnie popiera komercyjne interesy.

KOMUNIKAT PRASOWY MAŁOPOLSKIEGO KOŁA ZIELONYCH 2004

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii