Nowe rozporządzenie o zwierzętach chronionych!


Nowe rozporządzenie o zwierzętach chronionych!: artykuł nr 88

2004-10-31 22:53:54 Ochrona środowiska

 Od 28.10 obowiązuje nowe rozporządzenie o zwierzętach chronionych!

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

(Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  gatunki dziko występujących:

a)    zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,

b)    zwierząt objętych ochroną częściową,

c)    zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

d)    ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i przetrzymywane w celach handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane,

e)    zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania;

  2)  zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt i odstępstwa od zakazów;

  3)  sposoby ochrony gatunków zwierząt, w tym wielkość stref ochrony.

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. W stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2-4, wprowadza się następujące zakazy:

  1)  zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt;

  2)  zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;

  3)  niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;

  4)  niszczenia ich siedlisk i ostoi;

  5)  niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień;

  6)  wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;

  7)  wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek;

  8)  preparowania martwych zwierząt lub ich części, w tym znalezionych;

  9)  zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;

  10) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;

  11) umyślnego płoszenia i niepokojenia;

  12) fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie ptaków, przy nazwach których w załączniku nr 1 do rozporządzenia zamieszczono symbol "(1)", oraz nietoperzy;

  13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

  14) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

§ 7. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, nie dotyczą:

  1)  usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;

  2)  usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;

  3)  chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez wojewodę zabłąkanych zwierząt i przemieszania ich do miejsc regularnego przebywania;

  4)  chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania w tych ośrodkach na czas odzyskania zdolności samodzielnego życia i przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.

§ 8. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków przy nazwach których w załączniku nr 1 do rozporządzenia zamieszczono symbol "(1)", nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów.

§ 9. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą:

  1)  pozyskiwania gatunków zwierząt lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na to pozyskiwanie;

  2)  przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa żywych, martwych i spreparowanych zwierząt, o których mowa w pkt 1, oraz ich części i produktów pochodnych.

§ 10. Sposoby ochrony gatunków dziko występujących zwierząt polegają w szczególności na:

  1)  ustalaniu stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania dla gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e, określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

  2)  zabezpieczaniu ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;

  3)  wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska zwierząt:

a)    renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk,

b)    utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,

c)    utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,

d)    zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów,

e)    odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych,

f)    budowie sztucznych miejsc lęgowych,

g)    dostosowaniu terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu lub hibernacji,

h)    tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy umożliwiających migrację,

i)    zapewnianiu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,

j)    instalowaniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi,

k)    regulacji liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;

  4)  obserwacji i dokumentowaniu (monitoringu) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;

  5)  wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;

  6)  zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;

  7)  zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli ex situ;

  8)  przywracaniu zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;

  9)  przenoszeniu zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;

  10) edukacji społeczeństwa oraz właściwych służb w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;

  11) prowadzeniu hodowli zwierząt z gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;

  12) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

ZAŁĄCZNIKI

Zobacz całość rozporządzenia (Word)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska